Ettevõtte väärtuse hindamine

Ettevõtte väärtuse hindamisega puutute reeglina kokku siis, kui soovite kellegi ettevõtet osta või enda oma müüa. Tuleb ette ka muid juhtumeid - meie hinnanguid on kasutatud kohtuvaidluses sõltumatu eksperthinnanguna firmaväärtuse osas.

Väärtuse hindamisel rakendatakse mitmeid erinevaid lähenemisi ning meetodeid. Levinud rusikareegel on, et börsil mittenoteeritud ettevõtte õiglane väärtus võiks olla suures plaanis võrdne ettevõtte tulevikus teenitava 5-8 aastase amortisatsioonieelse kasumiga. Reegel lähtub põhimõttest, et mistahes investeering peaks end ära tasuma maksimaalselt 5-8 aastaga. Tänase majandussituatsiooni taustal on nii pika perspektiivi hindamine küll komplitseeritud, aga mõnel juhul siiski mõttekas ning teostatav. Selle tulevikku vaatava lähenemise enamlevinud rakenduseks on diskonteeritud vaba raha meetod, mille järgi arvutatakse välja ettevõtte eeldatav võime luua tulevikus omanikule uut väärtust.

Teine rusikareegel ei pea tulevaste kasumite arvutamist oluliseks vaid keskendub ettevõtte varade väärtusest õiglase hinna tuletamisele. See reegel on vaatenurgaks sobiv siis, kui omanikku vahetav ettevõte ei tegutse enam või plaanitakse see peatselt sulgeda või ületab varade netoväärtus oluliselt tulevikus genereeritavate kasumite väärtuse. Mistahes meetodi puhul võib olla vajalik hindamise käigus teha varade, kohustuste ning omakapitali arvandmetes argumenteeritud korrigeerimisi.

Hindamisel ei tohi tähelepanuta jätta ka hinnatava ettevõtte bilansiväliseid varasid, õigusi, kohustusi (antud garantiid jms) ning potentsiaalseid varasid, kohustusi, õigusi (võimalikud kohtuvaidlused jms).

Lähenemisviise ettevõtte väärtuse hindamisel on teisigi. Näiteks kui ettevõttel on väärtuslikku tootmiseks/teenuse osutamiseks mittevajalikku ja hästi realiseeritavat vara, siis liidetakse see tuleviku eeldatatavate kasumitega. Iga ettevõtte puhul on lähenemisnurk detailides pisut erinev. Leidub ka hulga ettevõtteid, mille väärtust ei ole mõtet püüda hinnata, sest neile ei leiduks vabaturul ostjaid (vara puudub või on väheväärtuslik ning ettevõtte tuluteenimise võime on otseses seoses omaniku isikuga jt sellised juhtumid).

Hindajana põhjendame oma valikuid ja valitud meetodit. Hinnangus käiakse kõik hindamise alused ja etapid detailselt läbi. Kui soovite ettevõtet osta või müüa, siis arvutuste detailne kirjeldamine annab hea lähtebaasi läbirääkimisteks – Te teate, mis on Teie nõrgad küljed ja missugused on tugevad küljed hinna üle kauplemiseks. Tellija roll (ostja, müüja) ei oma hindamistulemuses tähtsust – jääme konservatiivseks ning sõltumatuks.